روغن بادام شیرین یا تلخ؛ کدام یک خواص بهتری دارند؟

روغن بادام شیرین یا تلخ، کدام یک خواص بهتری دارد؟ شاید شما نیز بارها و بارها با نظرات مختلفی درباره این دو نوع روغن مواجه شده باشید. برخی روغن بادام تلخ را بهتر می­دانند و برخی دیگر به روغن بادام شیرین رأی مثبت می­دهند. اما پاسخ اصولی این سوال مشخص نمی­شود؛ مگر آنکه ساختار و…